Thursday, November 11, 2010

आज अचानक

आज अचानक

आज अचानक असे लाभला या गीताला सूर
आज अचानक कसा पालटे नियतीचाही नूर

गमे अचानक आज संपली हृदयातिल हुरहूर
किती दिसांनी शांत जाहले मनातले काहूर

गूज मनीचे तिज सांगाया आजवरी आतूर
प्रतिसादाच्या सुप्त भीतिने सदैव चिंतातूर

हृदयी वन्ही तरी न पसरे कधि शब्दांचा धूर
उतावीळ कंठाला ताकिद संयम, धीर, सबूर

आज अचानक तोडुन बंधन झाला कंठ फितूर
सुप्त गूज-बीजाला अवचित फुटले शब्दांकूर

सुन्न जाहलो, पुनश्च काहुर, सूर न हो बेसूर
मन वांछित प्रतिसादे काहुर ठरले क्षणभंगूर

“हो” म्हणतांना प्रिया जाहली सलज्जभावे चूर
स्वीकाराचे शब्द, शब्द ना रुणझुणला संतूर

क्षणी त्याच मज स्वर्ग भासला दोन अंगुळे दूर
हर्ष उसळला असा जणू की नाचे धुंद मयूर

प्रीतीगीता आज लाभले ताल नाद लय सूर
उभय अंतरी प्रीतचांदणे उजळे शुभ्र टिपूर

..... उल्हास भिडे (८-१०-२०१०)

No comments:

Post a Comment