Saturday, February 16, 2013

.... लागले -- (टीकात्मक गझल)


.... लागले -- (टीकात्मक गझल)

मागतो ते दान आताशा पडाया लागले
वाटते हे भाग्य आता फळफळाया लागले

लागले मिसरे सुचाया काफिया मिळताक्षणी
आणि वेगे गझल-जाते घरघराया लागले

बहर ये जमिनीस या, मी बीज अस्सल पेरता
जीर्ण, वठले वृक्ष सारे उन्मळाया लागले

दाटला अंधार होता, या नभाच्या अंगणी
कोंबडा दे बांग माझा, फटफटाया लागले

साठ होता बुद्धि नाठी, अनुभवाने जाणले
मन्मनी तारुण्य आता मुसमुसाया लागले

कोण हा उल्हास ? याला भीड, मुर्वत ना जरा
कोण कुठले लोक येथे कडमडाया लागले

.... उल्हास भिडे (२३-१-२०१३)

No comments:

Post a Comment