Saturday, February 16, 2013

करंटा


करंटा     (गझल)

आले रडू तरीही रडता मला न आले
पूरात आसवांच्या बुडता मला न आले

खच्ची मनात हिम्मत रुजली कधीच नव्हती
हातात शस्त्र असुनी लढता मला न आले

होती अतीव इच्छा मीही फुलून यावे
माती सदोष होती रुजता मला न आले

झूला झुले सुखाचा घेऊन उंच झोके
उंची बघून भ्यालो झुलता मला न आले

घडला प्रमाद फिरुनी विश्वास टाकण्याचा
गत अनुभवामधूनी शिकता मला न आले

पोशीत नित्य आलो मी अंतरी निखारे
उन्मुक्त होउनीया जळता मला न आले

का मी असा करंटा ? माझे मला कळेना
घडवू शके न काही, घडता मला न आले

हे दैवदुर्विलासा ! झाली तुझीच फत्ते
गेली हयात सारी, जगता मला न आले

.... उल्हास भिडे (१-१०-२०१२)

No comments:

Post a Comment